Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης σχετικά με τη χορήγηση αδειών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης


Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’ 7/12/2016) προκειμένου να χορηγηθεί άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαιτείται άδεια από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, με τη βεβαίωση ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη θέση. Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να χορηγηθεί η ως άνω βεβαίωση, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οφείλει προηγουμένως να διερευνήσει τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης και να χορηγήσει τη βεβαίωση εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η εν λόγω γνωστοποίηση προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 που έχει προκαλέσει ενστάσεις από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του.

Σύμφωνα με τις Κινήσεις Πολιτών της Πρωτεύουσας, είναι αδύνατον να μπορέσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να εκπληρώσει το καθήκον της όπως ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 2 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’ 7/12/2016), διότι αυτή είναι διοικητική αρχή, δεν αποτελείται από νομικούς αλλά από διοικητικούς υπαλλήλους, καλείται δε κάθε φορά που ζητείται η ως άνω βεβαίωση, να προχωρεί σε ερμηνεία του κανονισμού των πολυκατοικιών, διερευνώντας το περιεχόμενό του και να αποφαίνεται, εάν ο κανονισμός της εν λόγω πολυκατοικίας απαγορεύει ή όχι την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πολυκατοικία αυτή.

Επιπρόσθετα, η Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου θεωρεί ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’ 7/12/2016) προκειμένου με αυτή να καθορισθεί μεταξύ άλλων και η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου αυτού, πρέπει να αναγράφεται ότι «για την χορήγηση βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4442/2016 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, απαιτείται και αρκεί η υποβολή στην υπηρεσία αυτή από τον ενδιαφερόμενο, μιας υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το συγκεκριμένο ΚΥΕ, στην οποία να δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει κανονισμός η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου ΚΥΕ».

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει, προκειμένου να αρθεί η προαναφερόμενη αδυναμία που εντοπίζεται στο άρθρο 28, παράγραφος 2 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’ 7/12/2016) ως προς την αρμοδιότητα του Δήμου να χορηγεί άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Πως τοποθετείται στο αίτημα της Κίνησης Πολιτών Κολωνακίου για την προβλεπόμενη Κ.Υ.Α, όπως ορίζει το άρθρο 36 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’ 7/12/2016), να περιληφθεί διάταξη που να ορίζει ότι, για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 απαιτείται και αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/2016 ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει ή δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία στην πολυκατοικία του συγκεκριμένου ΚΥΕ;

Πως αντιμετωπίζει την ανησυχία των Δημοτικών Αρχών για το ότι η άσκηση της ελεγκτικής τους δραστηριότητας θα εξαρτάται από την λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ αφού θεωρούν ότι δεν είναι βέβαιο ότι η προτυποποίηση θα γίνεται με τρόπο που θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου στον οποίο θα υπάγονται τα ΚΥΕ;

Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Λυκούδης - Α’ Αθηνών

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK